top of page
 • Olga Bochkar

rezydencja FUNDACJA / Фундация


FUNDACJA jest roczną rezydencją organizowaną przez Fundację Związku Polaków m. Kijowa dla artystów zajmujących się sztuką współczesną. W ramach projektu uczestnicy mają możliwość pobytu i pracy w miasteczku około Lublina (Polska). Projekt rezydencji obejmuje kilka osobnych przyjazdów artystów w trakcie roku z różnych miast Ukrainy i wystawę finałową w sierpniu 2018.

Celem rezydencji jest zmiana postawy społecznej wobec Ukraińców i sztuki ukraińskiej na Zachodzie, i szczególnie w Polsce. Dla Europejczyków Ukrainiec i Ukraina to pojęcia często dalekie od świata zarówno artystycznego jak i kulturalnego. W celu stworzenia obrazu młodej współczesnej sztuki ukraińskiej, sprzyjania jej popularyzacji w kontekście europejskim i powstała „Fundacja”. Oprócz tego, ważnym zadaniem rezydencji jak i działalności Fundacji ZPK w ogóle jest kształtowanie wizerunku kulturalnego i wszechstronnie rozwiniętego Ukraińca.

W ramach rezydencji Fndacja ZPK współpracuje z centrami sztuki i galeriami na Ukrianie i w Polsce. Instytucje partnerskie uczestniczą w doborze artystów ze swojego grona artysytcznego dla udziału w rezydencji. Taka współpraca pozwoli rozszerzyć listę rezydentów i zrozumieć kontekst każdego miasta Ukrainy.

Warunki współpracy z galeriami:

Galeria wybiera dwóch artystów ze swojego grona zainteresowanych rezydencją i koncepcją projektu.

Galeria jest partnerem informacyjnym rezydencji i zajmuje się rozpowszechnieniem informacji o rezydencji.

Strona przyjmująca zaprasza jednego z przedstawicieli galerii na otwarcie projektu finałowego w sierpniu 2018 roku i bierze na siebie koszty ich przyjazdu.

Warunki współpracy z artystami:

 • Artystów wybiera galeria partnerska lub kuratorzy projektu od Fundacji ZPK

 • Artyści zapoznają się z koncepcją projektu, omawiają z kuratorami od Fundacji ZPK swoje pracy i niezbędne materiały

 • Fundacja ZPK bierze na siebie koszty przejazdu (autokar z Kijowa i z powrotem), noclegów i wyżywienie artysty

 • 2-3 prace, stworzone w ramach rezydencji według koncepcji projektu pozostają w kolekcji Fundacji ZPK i będą przedstawione na na finałowej ekspozycji

Pierwsza „Fundacja” zaczęła się 28 października 2017, finał projektu zaplanowany na sierpnień 2018. Każdy artysta powinien uzgodnić czas przyjazdu w ramach wymienionych dat w trakcie roku. W ostatnim miesiącu projektu dziesięciu artystów razem z kuratorami będą pracowali nad finałem koncepcji. Ukończeniem projektu będzie wystawa w której wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu.

Kuratorami artystycznymi rezydencji są grupa VIDSOTOK (Anton Tkachenko i Nastya Khlestova). Tematem pierwszej Fundacji jest „Dom tysiąca pięter. Spojrzenie obserwatora”

Z koncepcji projektu:

„Dom tysiąca piętr” – fantastyczna powieść-antyutopia czeskiego autora Yana Vayssa, po raz pierwszy opublikowana w 1929 roku. Książka stała się próbą spojrzenia na społeczeństwo tamtych czasów z zewnątrz. W rzeczywistości "widok z zewnątrz" jest głównym bohaterem książki. Rozwija się, zmienia się i dzięki temu powstaje wątek.

Dzięki możliwości patrzenia na rzeczy z perspektywy odosobnionego obserwatora, świat powieści Vayssa staje się tak podobny do świata sztuki.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sztukę jako całość, w każdym czasie, artyści zajmowali się dwoma rzeczami: najpierw obserwowali a potem wyrażali swoje refleksje. Oczywiście w różnych epokach obserwowano różne rzeczy: naturę, człowieka, społeczeństwo, samą sztukę. Oferujemy artystom, podobnie bohaterowi książki trafić w przestrzeń sztucznie zamkniętą od świata, stać się pospolitym obserwatorem. I rozważyć widok z zewnątrz.

Strona projektu na Facebook

ФУНДАЦИЯ – круглогодичная резиденция для художников, занимающихся современным искусством, организованная Фондом Союза поляков г. Киева (Fundacja Związku Polaków m. Kijowa). В рамках проекта, участники имеют возможность 8-12 дней жить и работать в польском городке Клементовице близ Люблина. Проект резиденций включает в себя несколько отдельных заездов художников из разных городов Украины.

Цель резиденции – изменить отношение к украинцам и украинскому искусству в мире в общем, и в Польше в частности. Для европейца украинец и Украина – понятия, часто не связанные с современным искусством, далекие не только от художественного, но и от культурного мира. Для создания бренда молодого современного украинского искусства и его популяризации и создана резиденция Фундация. Кроме того, важной задачей резиденции является создание образа культурного и разностороннего украинца как такого, а одно из ее направлений - представить современное искусство Украины в европейском контексте.

В рамках Фундации Fundacja ZPK сотрудничаeт с арт-центрами и галереями. Институции-партнеры занимаются отбором художников для резиденции из своего пула художников, что помогает расширить список участников и понять художественный контекст каждого города Украины.

Условия сотрудничества с галереями:

 • Галерея выбирает двух (трех) художников из тех, с которыми работает и которым будет интересна резиденция и концепция проекта;

 • Галерея является информационным партнером резиденции и занимается распространением информации о резиденции и пиаром резиденции;

 • Принимающая сторона приглашает одного из представителей от галереи на открытие финального проекта в августе 2018 г и берет на себя расходы на их приезд.

Условия сотрудничества с художниками:

 • Художников отбирает галерея или кураторы проекта;

 • Художники заранее знакомятся с концепцией проекта, обсуждают с кураторами свои работы и необходимые материалы;

 • Принимающая сторона берет на себя расходы на проезд (автобус из Киева и назад) и проживание (ночлег, материалы** и питание) художника;

 • 2-3 работы, сделанные в рамках резиденции остаются в коллекции принимающей стороны;

 • Работы, сделанные в рамках резиденции создаются для финальной выставки и учитывают кураторскую концепцию;

 • Кураторы берут на себя обязанности по экспонированию работ в финальной экспозиции;

Первая Фундация началась в октябре 2017 года и продлится до августа 2018. Каждый из художников может выбрать время заезда из перечисленных дат в течении года, а последний месяц резиденции будет посвящен «кураторскому заезду», во время которого 10 выбранных кураторами художников будут работать над созданием своих работ. Резиденция завершится выставкой, в которой примут участие все художники, работавшие в Фундации на протяжении года.

Кураторами резиденции выступает группа VIDSOTOK (Антон Ткаченко и Настя Хлестова). Тема первой Фундации – «Дом в тысячу этажей. Взгляд наблюдателя».

Из концепции проекта:

«Дом в тысячу этажей» — фантастический роман-антиутопия чешского писателя Яна Вайсса, впервые изданный в 1929. году. Книга стала попыткой взглянуть на общество того времени со стороны. По сути, "взгляд со стороны" и является главным героем книги. Он развивается, меняется и благодаря ему выстраивается сюжет. Именно благодаря возможности посмотреть на вещи с позиции отстраненного наблюдателя делает мир книги Вайсса столь похожим на мир искусства.

Если рассматривать искусство в целом, то во все времена художники занимались двумя вещами: вначале наблюдали, а затем рефлексировали. Конечно, в разные эпохи объектами наблюдения становились разные вещи: природа, человек, общество, само искусство. Мы предлагаем художникам подобно герою книги, попасть в пространство искусственно закрытое от мира и стать простым наблюдателям. И поросуждать на тему взгляда со стороны.

**заранее обсуждаемые с организаторами

101 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page