top of page
  • Olga Bochkar

Przygotowujemy się do nauki zanim usłyszymy pierwszy polski dzwonek szkolny!


Chociaż Polacy są bliskimi ukraińskimi sąsiadami, dzieci które przyjechały na naukę miały na początku kompletnie różny poziom posiadania języka polskiego i absolutnie różny zestaw doświadczeń i wiedzy o Polsce. Język – od zera do wolnego posługiwania się, Polska – od ogólnych zagadnień do historycznych szczegółów rozwoju państwa.

Kurs integracyjny, który Fundacja przeprowadza już trzeci sierpień z rzędu dla przyszłych uczniów polskich szkół – proces opanowania uczniem nowego językowego i socjokulturowego otoczenia. Kurs jest przyznaczony dla różnych poziomów wiedzy polskigo i oczywiście grup wiekowych. Język polski – codziennie po cztery godziny akademickie, później – ogólne kursy: podstawy matematyki, fizyki, chemii, biologii. Terminologia po polsku i przypomnienie sobie podstawowych wzorców od polskich nauczycieli i przy pomocy ukraińskich asystentów. Obligatoryjne są też kursy historii, geografii i literatury Polski, i z punktu widzenia wiedzy, i – oczywiście, – z punktu widzenia adaptacji i zrozumienia szczegółów terenu, jego rozwoju i kształtowania się mantalności. Do lekcji z historii po polsku (od polskiego nauczyciela) dodamy jeszcze nasze „Kluby historyków”, ponieważ w jaki sposób najlepiej zrozumieć specyfikę rozwoju państwa, niż przy samodzielnej analizie pewnych wydarzeń ze źródeł historycznych.

Lecz jaka historia bez praktyki? Historia Polski, sukcesy i klęski, okresy trudne czy odwrotnie wybitne obserwujemy przez muzea w Warszawie: odnowiony Pałac Królewski, historyczne centrum Rynek w Warszawie, zachwycające interaktywne muzeum Powstania Warszawskiego. Między innymi, według corocznych badań socjologicznych Gazety Wyborczej, muzeum Powstania Warszawskiego stało się wizytówką polskiej stolicy, kiedy tę pozycję stracił prezentowany przrez Staliny „wieżowiec”. Historia wojewódstwa: powiatowe centrum Puławy z uroczym parkiem i Pałacem Czartoryskich, stare kulturowe i hadlowe centrum nad Wisłą a obecnie turystyczne miasteczko z przeszłości – Kazimierz Dolny, oraz stolica województwa – Lublin. Pałac, stare miasto, i znowu – Jan Matejko, „Unia Lubelska”. Wreszice, historię kształtowania się i rozwoju państwa do brze pokazuje historia zmian godła polskiego: w różnych czasach krona orła się zmieniała, albo w ogóle zanikała w trudnych dla kraju czasach.

Takie różne i bliskie narody. Różne w stosunku do człowieka, jego roli i wartości w świecie, al etak jednakowe w zamiłowaniu do życia. I tak jednakowe nastolatki w swoich zainteresowaniach: przyjaciele, selfi, kolorowe świderki i fastfood, centra handlowe i... uczenie się?

Trzymamy kciuki.

Szczęśliwego roku, nasi ukochani!!!

Więcej zdjęć w albumie Kurs integracyjny 2017 oraz w wydarzeniu Kurs Integracyjny 2017

Хоч поляки – наші безпосередні західні сусіди, діти, які приїхали навчатися, мали на старті зовсім різний рівень володіння польською мовою і зовсім різний набір уявлень про Польщу. Мова – від нуля до вільного володіння, Польща – як явище – від найзагальніших уявлень до історичних подробиць розвитку країни.

Інтеграційний курс, який Фонд проводить вже третій рік поспіль для майбутніх учнів польських шкіл – процес освоєння дитиною нового мовного і соціокультурного простору. Курс розраховано на різні рівні знання польської, і, звичайно – різні вікові групи. Польська – щодня по чотири академічні години, пізніше – загальноосвітні курси: основи математики, фізики, хімії, біології. Термінологія польською та нагадування основних закономірностей і постулатів польськими вчителями та з допомогою українських асистентів. Надзвичайно корисними є курси історії, географії та літератури Польщі, і з точки зору знань, і – звичайно, – з точки зору адаптації і розуміння особливостей території, її розвитку і формування менталітету. До лекцій історії польською (від польського викладача) додамо ще наші «Клуби істориків», бо як краще зрозуміти формування особливостей країни, як не відстеживши конкретний напрям самому, з історичних джерел.

Але, яка теорія без практики? Історія Польщі, злети, падіння, часи важкі чи блискучі бачимо через музеї Варшави: відновлений Королівський палац і старий центр Ринок у Варшаві, дивовижний вражаючий інтерактивний музей Варшавського повстання. До речі, за щорічними опитуваннями «Газети виборчої», саме музей Варшавського повстання став візитівкою польської столиці, коли цю позицію втратила подарована Сталіним «висотка». Історія воєводства: Пулави, старовинний культурний і торговельний центр на Віслі, а зараз – туристичне містечко «з минулого» - Казімеж Дольний, і, нарешті – Люблін. Палац, старе місто і знову – Ян Матейко. «Люблінська Унія». Врешті, історію становлення і розвитку держави добре ілюструють зміни польського герба – білий орел у різні періоди отримує різні корони, або ж, втрачає їх у важкі для держави часи.

Такі різні, і такі близькі наші народи. Різні у відношенні до людини, її ролі і цінності у світі, але такі однакові у життєлюбстві. І такі однакові підлітки у своїх інтересах: друзі, селфі, кольорове морозиво у ріжку, звичайно, фастфуд, торгівельні центри і.. навчання?

Сподіваємось.

Щасливого вам року, наші найдорожчі!!!

Більше фото в альбомі Kurs integracyjny 2017 та в подробицях події Kurs Integracyjny 2017

139 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page