• Olga Bochkar

Професійні схильності учня / Uczniowskie predyspozycje zawodowe


В цьому навчальному році Комплекс шкіл агробізнесу ім. М.Ратая в м.Клементовіце реалізує проект ЄС для учнів третього класу гімназії (випускників середньої школі) "ВМІЮ БІЛЬШЕ". Мета проекту – підвищити кваліфікацію учнів в окремих сферах:

інформатики (основи програмування, створення баз даних, опрацювання інформації) математики (інтерпретація даних, математичне моделювання, розуміння і інтерпретація), фізико-хімічній сфері (хімічні і фізичні досліди, питання екології), природничі науки (географічно біологічні дослідження), англійська мова (самопрезентація та переговори через імітаційні ігри), а також освітнє та професійне консультування.

Заняття з розвитку ключових компетенцій учнів відбуваються у групах (8 годин) та індивідуально (по 3 години для кожного учня). На спільних зустрічах учні, серед іншого:

 • формують компетенції у свідомому плануванні навчальної та професійної кар'єри

 • знайомляться з сучасною системою професійної освіти та здобуття професійних кваліфікацій

 • аналізують очікування ринку праці сьогодні і в майбутньому

 • знайомляться з професіями та робочими місцями: "відмираючі", нові та дефіцитні професії, поняття "професійної гнучкості"

 • говорять про безперервне навчання протягом всього життя

 • вчаться планувати кар'єрний шлях, враховуючи наслідки свого вибору

 • розвивають навички пошуку інформації про наявні освітньо-професійні напрямки вдома і закордоном

Під час індивідуальних зустрічей, учні на підставі різних тестів, опитувальників і вправ обговорюють з тьютором свої сильні і слабкі сторони, зацікавленості, можливості і обмеження, пробують планувати свій освітній та карєрний шлях. Таким чином, учень не отримує ктегоричний перелік «відповідних» для нього професій за результатом комп'ютерного тесту, але усвідомлює розмаїття можливостей для себе в майбутньому, розуміє, що професії змінюються і необхідна гнучкість.

Ми запитали пана Казімєжа Франків, вчителя з яким працювали наші учні: "Чи діти в цьому віці (14-15 років) усвідомлюють свій майбутній вибір професії, і чи можна кожного "допасувати" до відповідної групи професійних схильностей":

- переважно ще не знають ким хочуть бути, думають і вибирають. Більшість, як я спостерігаю, відноситься до групи "людина - людина" (такі особи успішно працюють за спеціальностями, де об'єктом на який спрямована робота є людина, наприклад вчителі, лікарі, продавці і ін.), та тип "людина - технології" (ті, хто краще би працювали з машинами, напр. механіки, слюсарі, контроль технічних процесів). Але це все питання розвитку, можемо сьогодні говорити тільки про схильності і зацікавлення. Нормою вважається коли людина в своєму житті змінює професію в середньому 4 рази. Я вже свої 4 рази змінив. – сміється пан Казімєж.

Сучасний світ змінюється настільки швидко, що вимагає поєднання різноманітних вмінь та навичок у кожній професії. Не даремно, рейтинг 10 найбільш затребуваних навичок на 2020 рік очолюють такі компетенції як: комплексний підхід до вирішення проблем, критичне мислення, креативність. А щороку з'являються і зникають професії, змінюються вимоги ринку праці та економіки, тому ми повинні виховувати в дітях гнучкість, відкритість на зміни, можливості особистого розвитку, в чому і допомагають подібні комплексні проекти.

W tym roku szkolnym ZS Agrobiznesu im. M.Rataja w Klementowicach realizuje unijny projekt dla uczniów 3 klasy gimnazjum „UMIEM WIĘCEJ”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w poszczególnych dziedzinach:

informatyki (podstawy programowania, tworzenie baz dannych, praca z informacją), matematyki (analiza danych, modelowanie matematyczne, rozumienie i analiza), fizyki-chemii (doświadczenia chemiczne i fizyczne, kwestie ekologii), przyrody (badania geograficzno-biologiczne), języka angielskiego (autoprezentacja i negocjacje przez gry symulacyjne), oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów odbywają się w grupach (8 godzin) oraz indywiadualnie (po 3 godziny).

Na wspólnych spotkaniach uczniowie między innymi:

 • zdobywają kompetencje w zakresie świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej

 • zapoznają się z aktualnym systemem kształcenia zawodowego i nabywania kwalifikacji w zawodzie.

 • analizują oczekiwania rynku pracy obecnie i w przyszłości

 • poznają zawody i miejsca pracy: zawody deficytowe, „wymierające” i nowe, określenie elastyczności zawodowej

 • rozmawiają na temat uczenia się przez całe życie.

 • uczą się planować ścieżki kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

 • rozwijają umiejętności wyszukiwania informacji na temat dostępnych ścieżek edukacyjno-zawodowych w kraju i za granicą

Podczas zajęć indywidualnych uczniowie omawiają z tutorem na podstawie różnorodnych testów, kwestionariuszy i ćwiczeń swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, możliwości i ograniczenia, próbują planować ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W taki sposób uczeń nie otrzymuje sztywnego wykazu “odpowiadających” mu zawodów wynikających z testu komputerowego, lecz kształci świadomość różnorodności wariantów i możliwości dla siebie w przyszłości, rozumienie, że zawody się zmieniają i konieczna jest elastyczność wobec coraz to nowych wyzwań rynku prаcy przez całe życie.

Zapytаliśmy pana Kazimierza Franków, nauczycielа z którym pracowali nasi uczniowie, czy dzieci w tym wieku (14-15 lat) już uświadаmiają sobie swój przyszły wybór zawodu, czy można dopasować każdego do odpowiedniego typu predyspozycji zawodowych:

– przeważnie jeszcze dokładnie nie wiedzą kim chcą być, zastanawiają się i wybierają. Większośc, jak obserwuję, na przykład z gupy człowiek – człowiek (osoby te chętnie pracują z ludźmi jako objektami pracy, na przykład nauczyciele, lekarze, sprzedawcy i inni) i człowiek – technika (ci, którzy lepiej by pracowali z maszynami na przykład mechanicy, ślusarze, kontrolerzy procesów technicznych). Uważa się, że człowiek w życiu zmienia swój zawód średnio 4 razy. Ja już swój 4 razy zmieniłem. – śmieje się pan Kazimierz.

Współczesny świat tak szybko się zmienia, że wymaga rozmaitych predyspozycji i umiejętności w każdym zawodzie i niemożliwe jest pracować tylko i wyłącznie w jednym. Nie bez powodu przecież na pierwszych miejscach w rankingu 10 najbardziej poszukiwanych umiejętności na 2020 rok są: umiejętność kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów, myślenie krytyczne i kreatywność.

A co roku się pojawiają i zanikają zawody, zmieniają się wymagania gospodarek i rynku pracy, więc musimy kształcić w dzieciach elastyczność i otwartość na wszelkie zmiany i okazje rozwoju osobistego, w czym i pomagają podobne kompleksowe projekty.

#навчаннявПольщі #school #Education

fundcja zpk

Fundacja Związku

Polaków m. Kijowa

fundcja zpk

+48 797 785 995,

+38 097 476 3232

 • facebook_icon
 • instagram_icon